Risicobeheer

objectbeveiling

Wij worden allemaal blootgesteld aan verschillende vormen van objectbeveiliging en dat is heel normaal. Op de werkplek worden we blootgesteld aan verschillende vormen van beveiliging. Het niveau van blootstelling aan veiligheid dat wij op onze werkplek ervaren, kan worden gemeten in graden van intensiteit.

Directe waarneming is de eerste vorm van veiligheid die wij waarschijnlijk zullen ervaren. Het is een fysiek en psychologisch gegeven dat wordt gebruikt om risico’s in een bepaalde omgeving te beheersen.

Adviserende en tegenstrijdige signalen die door een constructie of voorwerp worden opgewekt Directe waarnemingen vinden vaak in de stad plaats en politiemensen in steden hebben niet de luxe van een veiligheidsdienst. Aangezien zij in de stad werken, zullen zij waarschijnlijk meer directe waarnemingen meemaken dan hun collega’s op het platteland. Een directe observatietechniek vereist het gebruik van een verrekijker of een kijker en vooropgezette ideeën over de aard van een persoon. Omgekeerd kunnen een verrekijker en een telescoop, gekoppeld aan vooroordelen over de aard van het onderwerp, worden gebruikt voor een gespecialiseerde taak, zoals observatie van dichtbij.

Observeren en voorspellen

De beginselen van observatie en prognose worden intermenselijk gebruikt voor communicatie en situationele analyse. Deze instrumenten zijn conventioneel op vele gebieden en worden gebruikt voor een grote mate van reality-check en planning-event planning.

Harde, lawaaierige of periodieke overzichten van menselijk gedrag zijn een essentieel onderdeel van deze technieken. Zij wordt gebruikt bij onderzoek naar communicatie, gedrag en het ontstaan van werknemers.

Gekoppeld aan voorgeprogrammeerde routines en systemen

In combinatie met een reeks instrumenten en logistieke middelen wordt het toezicht op personen en gebeurtenissen veel beheersbaarder, wat een verlichting betekent voor politie, veiligheidsdiensten en – indien toegestaan – gerechtelijke onderzoekers. Ook de menswetenschappen (psychologie, sociologie, criminologie) maken gebruik van controletechnieken om toekomstig gedrag te voorspellen.

Subtiele en wijdverspreide veranderingen in routine

Subtiele verschuivingen in gedrag worden beïnvloed door variabelen die zowel lokaal als globaal zijn. Mondiale veranderingen in de sociaal-culturele en mondiale factoren die van invloed zijn op de loopbaan van een individu, zullen waarschijnlijk van invloed zijn op veel meer fundamentele processen in een beschaafde samenleving. Deze veranderingen kunnen van invloed zijn op de persoonlijke overtuigingen en attitudes van een individu, alsook op de manier waarop hij of zij omgaat met de rest van de gemeenschap: de gemeenschap waar hij of zij deel van uitmaakt.

Risicobeoordeling en -beheer

Het toezicht op en de beoordeling van de co-prevalentie van risico’s in beschaafde samenlevingen is een zeer oud concept. Een programma voor risico-evaluatie is er in de eerste plaats op gericht na te gaan welke risico’s een bedreiging vormen voor de gezondheid en het welzijn van de gemeenschap, teneinde manieren te vinden om het optreden van die risico’s te beperken.

Het programma voor risicobeheer tracht de risicofactoren of -factoren te identificeren die wegen op de doelstellingen van het beleid. Deze factoren zullen van invloed zijn op de opzet van beleidslijnen en procedures die gericht zijn op het beheersen van de risico’s.

De beoordeling van risico’s schept en handhaaft een klimaat van risicoloosheid. Zij tracht een evenwicht te vinden tussen de beoordeling van een individu en de juiste factoren en factoren die nodig zijn om te bepalen of een bepaalde activiteit voor hem of haar heilzaam is.

Het doel van de beoordeling is het risiconiveau te bepalen dat bestaat en de mate van bescherming die nodig is, afhankelijk van het dreigingsniveau.

Risicobeheer is een functie van de kwaliteit en de kwantiteit van de verschillende factoren die een rol spelen bij een bepaalde taak.

Er worden vragen gesteld als: zijn er onbekende risico’s waaraan ik kan worden blootgesteld? Zijn er risico’s die ik zou kunnen vermijden? Is er een manier om het risico te beheersen?

De antwoorden op deze vragen bepalen de waarde van het risicobeheer. Hoe hoger de risico’s, hoe hoger de compensatie die voor het risico wordt geboden.

Bij elke taak die een individu op zich neemt, komen risico’s voor. We kunnen ze niet vermijden noch beheersen. Door zichzelf aan een grondige risico-evaluatie te onderwerpen, kan een individu de risico’s analyseren waaraan hij of zij wordt blootgesteld en beslissingen nemen over de beslissing om een bepaalde strategie of verandering van handeling toe te passen.

Dit is een vaag en open proces, dat kan resulteren in veel onbekenden. De risicobeoordeling is een instrument dat risicobeheer mogelijk maakt en voor veel openheid en transparantie kan zorgen. Het is verkeerd om risico’s te zien als een nulsomspel waarbij de vreugde van succes pas komt als er verlies wordt geleden. We hoeven alleen maar te kijken naar de risico’s die gepaard gaan met elke verandering in onze loopbaan of bij het opzetten van een nieuwe onderneming.

De ontdekker zoekt een proces dat veel gestructureerder en zinvoller is, gebouwd op een fundament van competentieontwikkeling en mentorschap. Zij zullen deze kennis ook aanvullen met een sterke focus op coaching en mentoring.

Net als een meesterdetective is de mentor van de ontdekker er om als mentor op te treden, kennis te delen en vaardigheden te ontwikkelen, zodat de detective de juiste ethiek en gedrag in de rechtszaal kan leren. Dit is wat nodig is om een succesvolle detective te zijn.

Als jij een detective was, welke kwaliteiten denk je dat een detective zou hebben? Zou u een detective aannemen alleen omdat hij of zij een Mola-label heeft?

Lees meer:

Zorgbeveiliging 

Havenbeveiliging